Skatepark disponuje venkovním a vnitřním areálem s U-rampou a více než 30 překážkami.

Je přístupný po většinu roku denně a vstup je zdarma. Skatepark lze využívat na skateboardu, in-line bruslích nebo koloběžkách, použití jízdních kol je zakázáno.

Skatepark – venkovní areál vstup zdarma

Červenec, srpen - denně9.00 – 21.00 hodin
Červen, září - denně14.00 – 20.00 hodin
Duben, květen, říjen, listopad - denně14.00 – 18.00 hodin (v návaznosti na počasí)

Skatepark – vnitřní areál vstup zdarma

Vnitřní hala je z technických důvodů do odvolání uzavřena.


Provozní řád skateparku

 1. Uživatelé areálu jsou povinni se seznámit s provozním řádem areálu, dodržovat tento provozní řád a dodržovat provozní dobu areálu podle stanoveného rozpisu. Mimo dobu danou rozpisem není dovoleno užívat zařízení ani se zde zdržovat za jiným účelem.
 2. Plocha skateparku slouží pouze k provozování skateboardu a in-line, je zde zakázáno jezdit na kolech nebo koloběžkách, které k tomu nejsou zvlášť uzpůsobeny. Na plochu mají vstup pouze aktivní uživatelé, diváci mají na překážky vstup zakázán.
 3. V areálu a jeho blízkém okolí je zakázáno:
  • kouřit, rozdělávat oheň, pít alkoholické nápoje, užívat jakékoliv návykové látky nebo s nimi manipulovat,
  • ničit nebo svévolně upravovat zařízení areálu včetně oplocení nebo instalovat nové překážky,
  • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů,
  • vstupovat se skleněnými lahvemi,
  • znečišťovat prostory areálu nebo odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 4. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity v prostoru celého areálu na vlastní nebezpečí. Zejména je povinen používat ochrannou přilbu hlavy a jiné chrániče. Každý uživatel má povinnost se v tomto areálu chovat tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů. Provozovatel neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu, ani za případné újmy na zdraví. Osoby mladší 10 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 5. V areálu a přilehlých prostorách je dovoleno provádět grafickou a jinou výzdobu pouze po předchozím projednání s provozovatelem a s jeho souhlasem.
 6. Uživatelé areálu mohou využívat sociální zařízení v areálu přístavu Baťova kanálu. I zde důsledně platí ustanovení bodu 3 tohoto provozního řádu.
 7. Provozovatel nebo jím pověřená osoba průběžně kontroluje dodržování tohoto provozního řádu a v případě zjištění jeho porušení může uživatele z areálu vykázat. Způsobené škody v areálu je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.