Skatepark disponuje venkovním a vnitřním areálem s U-rampou a více než 30 překážkami.

Je přístupný po většinu roku denně a vstup je zdarma. Skatepark lze využívat na skateboardu, in-line bruslích nebo koloběžkách, použití jízdních kol je zakázáno.

Skatepark – venkovní areál vstup zdarma

Červenec, srpen - denně9.00 – 21.00 hodin
Červen, září - denně14.00 – 20.00 hodin
Duben, květen, říjen, listopad - denně14.00 – 18.00 hodin (v návaznosti na počasí)

Skatepark – vnitřní areál vstup zdarma

Vnitřní halu je možné otevřít po individuální domluvě přes fb, e-mail nebo telefon.


Provozní řád skateparku

 1. Uživatelé areálu jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu podle stanovaného rozpisu. Mimo dobu danou rozpisem není dovoleno užívat zařízení ani se zde zdržovat za jiným účelem.
 2. Plocha skateparku slouží k provozování skateboardu, in-line a koloběžek je zde zakázáno jezdit na kolech, které k tomu nejsou zvlášť uzpůsobeny. Na plochu mají vstup pouze aktivní uživatelé, diváci mají na překážky vstup zakázán.
 3. V areálu a jeho blízkém okolí je zakázáno:
  • kouřit, rozdělávat oheň, pít alkoholické nápoje, užívat jakékoliv návykové látky nebo s nimi manipulovat,
  • ničit nebo svévolně upravovat zařízení areálu včetně oplocení nebo instalovat nové překážky,
  • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů,
  • vstupovat se skleněnými lahvemi,
  • znečišťovat prostory areálu nebo odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 4. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity v prostoru celého areálu na vlastní nebezpečí. Zejména je povinen používat ochrannou přilbu hlavy a jiné chrániče. Každý uživatel má povinnost se v tomto areálu chovat tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů. Provozovatel neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu, ani za případné újmy na zdraví. Osoby mladší 10 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 5. V areálu a přilehlých prostorách je dovoleno provádět grafickou a jinou výzdobu pouze po předchozím projednání s provozovatelem a s jeho souhlasem.
 6. Uživatelé areálu mohou využívat sociální zařízení v areálu přístavu Baťova kanálu. I zde důsledně platí ustanovení bodu 4 tohoto provozního řádu.
 7. Provozovatel nebo jím pověřená osoba průběžně kontroluje dodržování tohoto provozního řádu a v případě zjištění jeho porušení může uživatele z areálu vykázat. Způsobené škody v areálu je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.