E-koloběžky

„půjč si mě na výlet po okolí“


Půjčujeme e-koloběžky typu Harley pro 1-2 osoby. Disponujeme celkem čtyřmi e-koloběžkami s dojezdem 50 km a nosností 200 kg.
Najdete nás v areálu Adrenalin parku u přístaviště Baťova kanálu. Zapůjčení je na vlastní nebezpečí a pouze osobám starším 18 let.
Pro řízení e-koloběžky je nutné vlastnit řidičský průkaz skupiny A1 nebo B. Rezervace na tel.: 702 262 204.


Provoz

Červenec, srpen - denně9.00 – 21.00 hodin
Květen, červen, září - sobota, neděle, svátky10.00 – 18.00 hodin
Jindy po individuální domluvětel.: 702 262 204
Provozovatel: Kluziště Veselí, s.r.o.
Masarykova 128, Veselí nad Moravou 69801
IČ: 07303599
Zodpovědná osoba: Adam Procházka

Ceník

1 hodina200,-
3 hodiny400,-
10 hodin600,-
1 den (24h)800,-
3 dny1800,-Výpůjční řád půjčovny e-koloběžek typu Harley-Chopper / Classic


I. Úvodní ustanovení
Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele (provozovatele) na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé ve věci zapůjčení elektrokoloběžky - (e-koloběžek): zn. Chopper T Max CE 50 MADE MOTO, o jmenovitém výkonu max. 1,5kW a max. rychlosti 25 km/hod, které jsou vybaveny v souladu s vyhláškou MDČR č.341/2014 Sb., příloha č. 12, která provádí zákon č.361/2000 Sb. a jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích. K jízdě na této e-koloběžce je nutné vlastnit řidičské oprávnění typu A1 nebo B.

Smluvní vztah nabývá účinnosti dnem podpisu "Smlouvy o pronájmu movité věci" (dále jen smlouva) oběma stranami, jejíž nedílnou součástí je i ceník poskytovaných služeb, a řídí se tímto výpůjčním řádem.

II. Podmínky pro uzavření smlouvy

III. Doba a způsob zapůjčení
Výpůjčku e-koloběžek je možné rezervovat telefonicky nebo emailem. E-koloběžka/ky se vždy půjčují na konkrétně stanovenou dobu během provozní doby půjčovny a nájemce (zákazník) je povinen ji/je vrátit nejpozději do stanovené doby během provozní doby půjčovny v uvedený den.

Při překročení lhůty na vrácení předmětu pronájmu je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu - stanovenou přirážku k ceně běžného půjčovného dle platného ceníku. Při předčasném vrácení e-koloběžky (např. při náhlé změně počasí nebo z vlastního rozhodnutí zákazníka) nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného nebo na změnu termínu zapůjčení. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí e-koloběžku bezprostředně po jejím zapůjčení (nejpozději do 10 minut) např. z důvodu závady nebo poruchy na e-koloběžce. V tomto případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek dle platného ceníku.

E-koloběžky Vám budeme rezervovat na požadovaný den a hodinu. Pokud si je do 30-ti minut po sjednaném termínu nevyzvednete, Vaše rezervace propadá a e-koloběžky budou nabídnuty k pronájmu dalším zájemcům.

IV. Práva a povinnosti pronajímatele
Povinností pronajímatele je předat nájemci e-koloběžku (včetně příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, s plně nabitou kapacitou baterie (pokud je baterie částečně vyčerpaná je možné nájemci koloběžku zapůjčit po vzájemné domluvě), seznámit jej s ovládacími prvky a se správným způsobem a technikou jízdy na e-koloběžce, s výpůjčním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Pronajímatel má právo použít vratnou kauci na úhradu jemu vzniklé škody na předmětu pronájmu, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vinou či jednáním nájemce. V případě nevrácení předmětu pronájmu v dohodnutém termínu bez předchozího udání relevantního důvodu, bude podáno trestní oznámení na nájemce pro podezření na neoprávněné užívání cizí věci a bude požadována náhrada škody v plné výši.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu provozní (otevírací) doby nebo na celodenní uzavření provozovny v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, a to i v případě předchozí rezervace ze strany nájemce. Pokud dojde v případě poruchy, poškození či odcizení k nepředpokládanému snížení nabízeného počtu e-koloběžek, nevzniká nájemci nárok na žádnou kompenzaci a to i v případě předchozí rezervace. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny výpůjčního řádu.

V. Práva a povinnosti nájemce
Při jízdě na e-koloběžce je povinné mít ochrannou helmu. Helma se automaticky zapůjčuje ke každé koloběžce každému uživateli zdarma. Každý uživatel koloběžky je povinen mít na hlavě helmu po celou dobu jízdy. Nájemce (zákazník) ručí za povinnost nošení helmy za uživatele mladší 18let.

Nájemce (zákazník) je povinen se při převzetí zapůjčeného/zapůjčených předmětu/ů pronájmu přesvědčit o jeho/jejich odpovídajícím technickém stavu, seznámit se s jeho obsluhou, s výpůjčním řádem půjčovny e-koloběžek a v plném rozsahu jej dodržovat, což následně stvrdí svým podpisem na smlouvě o pronájmu movitých věcí, která obsahuje mimo jiné identifikační údaje pronajímatele a nájemce, den a dobu zápůjčky a stanovenou cenu.

Podpisem smlouvy nájemce (zákazník) prohlašuje, že předávaná e-koloběžka/y je/jsou bez zjevných závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu, že ovládá její řízení a obsluhu a že přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají. Na pozdější připomínky či reklamace nebude brán zřetel.

Nájemce (zákazník) ručí za vypůjčenou e-koloběžku/y a její/jejich stav a je povinen užívat zapůjčený předmět pouze k účelu, ke kterému je určen, a to způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.

Na e-koloběžce je zakázáno provádět jakékoliv změny bez předchozího souhlasu provozovatele.

E-koloběžka je určena především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách. E-koloběžka není vzhledem ke své konstrukci určena pro jízdu ve volném a náročném terénu, ani pro jízdu v dešti, mrazu nebo za jinak nepříznivých klimatických podmínek (možnost poškození či zničení napájecích baterií). Se strojem je zakázáno skákat, sjíždět kamenitý či jinak nerovný terén a není dovoleno stroj váhově přetěžovat! V případě defektu, je přísně ZAKÁZÁNO pokračovat v jízdě na e-koloběžce - hrozí trvalé poškození ráfku kola!!! Koloběžku je nutné dotlačit zpět vlastní silou do půjčovny, nebo přivolat obsluhu půjčovny k opravě defektu či vlastnímu odvozu, který je zpoplatněn dle ceníku.

V případě, že nájemce ujede větší vzdálenost, než která mu bude doporučena (vzhledem k dojezdu v km) a dojde k vybití baterie, bude mu za odvoz e-koloběžky účtován poplatek dle platného ceníku.

Nájemce (zákazník) je povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání e-koloběžky v silničním provozu, nese plnou odpovědnost za případné ostatní nájemce a mladistvé uvedené ve smlouvě, za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení e-koloběžky v důsledku nárazu do překážky nebo pádu z e-koloběžky.

Nájemce (zákazník) se zavazuje a hradí v plné výši veškeré náklady spojené s opravou e-koloběžky, které vzniknou jeho zaviněným jednáním na místě v hotovosti, případně po domluvě max. do 14 dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení. Pokud jednáním nájemce (zákazníka) dojde k takovému poškození e-koloběžky, že se stane nepojízdnou nebo k dalšímu pronajímání provozuneschopnou, vyžadující opravu nebo objednání nového náhradního dílu, uhradí nájemce (zákazník) mimo způsobenou škodu také paušální částku za ušlý zisk (mimo defekt či poškození pláště = úhrada dle ceníku).

V případě nějakého poškození, poruchy či jiného problému týkajícího se provozuschopnosti zapůjčeného předmětu je nájemce (zákazník) povinen toto oznámit při jeho vrácení, případně tuto skutečnost ihned telefonicky nahlásit pronajímateli a dohodnout se na dalším postupu.

Nájemce (zákazník) je povinen zabezpečit zapůjčený předmět proti krádeži a chovat se tak, aby nemohlo dojít k odcizení předmětu pronájmu.

V případě odcizení e-koloběžky je nájemce (zákazník) povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Policii ČR, podat k tomu patřičné vysvětlení a vyrozumět pronajímatele. V případě odcizení je nájemce (zákazník) povinen dostavit se osobně do půjčovny a uhradit pronajímateli pořizovací cenu e-koloběžky v plné výši, uvedenou ve smlouvě o pronájmu movité věci, na místě v hotovosti nebo po dohodě zasláním stanovené částky na účet pronajímatele se splatností 14 dnů od vystavení faktury.

Právo užívat zapůjčený předmět pronájmu zaniká uplynutím doby zapůjčení, která je sjednána ve smlouvě. Po zániku práva užívat zapůjčený předmět je nájemce povinen jej vrátit v řádném a nepoškozeném stavu, očištěný od hrubých nečistot a do místa, kde si jej zapůjčil, nebo které je uvedeno ve smlouvě. Pokud tak nájemce neučiní, budou mu účtovány poplatky dle ceníku poskytovaných služeb.

VI. Pojištění
E-koloběžky nejsou kryty havarijním pojištěním ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré případné škody na majetku či zdraví jdou k tíži nájemce. Doporučujeme si individuálně předem sjednat pojištění odpovědnosti občanů.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Nájemce (zákazník), který poskytl své osobní údaje a další data v rámci využití služeb, které nabízí pronajímatel, tímto uděluje pronajímateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a dalších dat. Nájemce (zákazník) poskytuje pronajímateli své osobní údaje a další data za účelem zjištění totožnosti nájemce pro možnost uzavření smlouvy o pronájmu movité věci, pro případ pozdního vrácení předmětu pronájmu nebo jiné nenadálé situace. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje nájemce pronajímateli na dobu neurčitou.

VIII. Doporučení k jízdě
Dále doporučujeme mít s sebou batůžek, kam si můžete uschovat osobní věci nebo např. malé občerstvení na cestu.

Návod k jízdě: zasuňte klíček do spínací skříňky, která je na pravém boku nášlapové plochy a klíčkem otočte doprava o 90°. Poté klíček vyjměte a pečlivě uschovejte - v případě ztráty klíče se z vratné kauce odečte částka dle ceníku. Položte jednu nohu na nášlap stroje a druhou se mírně odrazte pro usnadnění rozjezdu za současného mírného stlačení páčky ovladače plynu - akcelerátoru. Doporučujeme rozjíždět se na elektrický pohon pozvolna. To zvláště platí při rozjezdu do kopce. Stejně tak při jízdě do prudkého kopce nikdy nenechte motor "trápit" až do úplného zastavení, raději mu pomozte odrazem nohou nebo zavčasu slezte a nejprudší úsek vyjděte pěšky. Nikdy nedopusťte násilné zastavení motoru při zapnutém napájení (stisknuté páčce akcelerátoru), to by mohlo způsobit nevratné poškození motoru!!! Jezděte vždy s maximální obezřetností, řídítka držte vždy obouruč. Při běžícím motoru nikdy nesahejte do pohyblivých částí stroje.

Akumulátor: v e-koloběžkách jsou použity moderní výkonné Li-ion akumulátory 48V/26Ah s články Samsung, které netrpí paměťovým efektem a dobíjení prodlužuje jejich životnost. Dojezd na jedno nabití je cca 40-50km v závislosti na váze jezdce, profilu trati, povětrnostních podmínkách a způsobu jízdy - v kopcovitém a náročném terénu cca 30-40km. Je vhodné konzultovat s obsluhou půjčovny zamýšlenou trasu výletu, sledovat aktuální stav nabití baterií prostřednictvím signalizace LED diod na řídítkách a aktuální stav počtu najetých km, aby nedošlo k úplnému vybití baterií a nutnosti dotlačit e-koloběžku zpět do půjčovny vlastní silou nebo využít placeného odvozu.

IX. Ostatní ujednání
Předmět pronájmu (e-koloběžka/ky) zůstávají po celou dobu zapůjčení majetkem pronajímatele.

Nájemce (zákazník) je povinen při užívání předmětu pronájmu dodržovat veškeré platné právní předpisy s tím související a výpůjční řád půjčovny a řídit se jimi. Případné následky z porušení těchto povinností jdou zcela k tíži nájemce.

X. Závěrečná ustanovení
Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dne 1.8.2019.

Kompletní ceník poskytovaných služeb
1 h - 200 Kč, 3 h - 400 Kč, 10 h - 600 Kč, 1 den (24h) - 800 Kč, 3 dny - 1800 Kč
Odvoz elektrokoloběžky vinou nájemce - 300 Kč paušál + 10 kč/km
Oprava defektu vinou nájemce - 500 Kč
Vrácení e-koloběžky se zpožděním 15 min a déle - 200 Kč za každou započatou hodinu/ks
vratná kauce - 1.000 Kč / ks
Očištění e-koloběžky od hrubých nečistot - 100 Kč
Ztráta klíčů - 1000 Kč
Jednorázový manipulační poplatek - 100 Kč
Ušlý denní zisk - 800 Kč